Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zobowiązuje się zapewnić dostępność Serwisu Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-12.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-08-27

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń: 

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 - pochodzą z różnych źródeł, 

 - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, 

 - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 

 - niektóre filmy zamieszczone w Bazie Wiedzy mogą również nie posiadać napisów czy innych  wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych, 

 - z uwagi na ograniczenia systemowe w Serwisie Baza Wiedzy nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-30.

Poruszanie się bez użycia myszki 

Strona Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich oparta jest o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, formularze, ankiety i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki, mogą swobodnie poruszać się po serwisie. 

Dokumenty 

Na stronach znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (tj. innych ministerstw, urzędów marszałkowskich). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną. 

Opisy alternatywne grafik i zdjęć 

W serwisie Baza Wiedzy pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane. 

Powiększanie strony 

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększanie serwisu Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie, przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. W publikowanych tekstach stosujemy akapity i wyróżnienia.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces 

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony Funduszy Europejskich prosimy o kontakt pod adres bazawiedzy@mfipr.gov.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej bazawiedzy@mfipr.gov.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna 

Budynek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znajdujący się w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez: 
• stosowne oznakowanie, 
• likwidację barier architektonicznych, 
• likwidację barier komunikacyjnych, 
• umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
• zastosowanie ergonomicznych rozwiązań. 

W szczególności zrealizowano następujące działania: 

1. Do obsługi osób z niepełnosprawnością oznakowano drzwi wejściowe do budynku Ministerstwa od ul. Wspólnej. 
2. Przed budynkiem Ministerstwa oznakowano kolorem niebieskim 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 
3. W celu obsługi osób z niepełnosprawnością wykonano nową ladę w oknie podawczym kancelarii z odcinkowym obniżeniem blatu. 
4. Zastosowano kontrastowe elementy architektury poprzez wyróżnienie recepcji oraz dziennika podawczego.
5. Oznaczono (oklejono) paskami antypoślizgowymi posadzkę dojścia do recepcji oraz do toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
6. W holu wejściowym do budynku Ministerstwa oznaczono słupy kontrastowymi elementami architektonicznymi.
7. Wykonano wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych. 
8. Wykonano podjazd wraz z poręczami w celu umożliwienia dostępu do budynku Ministerstwa osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
9. Przy wejściu numer II od ul. Wspólnej zainstalowano drzwi otwierane automatycznie umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. 
10. Zakupiono schodołaz umożliwiający osobom z niepełnosprawnością korzystanie z dużej sali konferencyjnej nr 5114B na V piętrze. 
11. Zamontowano platformę dla osób z niepełnosprawnością na V piętrze budynku.
12. Dla osób z niepełnosprawnościami została przystosowana winda D1 z siedziskiem. 
13. Wykonano w windzie D1 dodatkową sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi, kondygnację, na której zatrzymała się winda. 
14. Dla obsługi osób z niepełnosprawnością zamontowano trzy platformy umożliwiające pokonanie schodów. 
15. Na sali konferencyjnej im. Grażyny Gęsickiej oraz w recepcji obsługującej klientów zainstalowano w podłodze pętle indukcyjne umożliwiające wzmocnienie dźwięku dla osób z aparatami słuchowymi. 
16. Na sali konferencyjnej im. Grażyny Gęsickiej zakupiono rampę przenośną umożliwiającą prelegentowi z niepełnosprawnością dostanie się na podest z mównicą.
17. Zakupiono dodatkową, mobilną pętlę indukcyjną wzmacniającą dźwięk na salach konferencyjnych. 
18. W ramach modernizacji budynku Ministerstwa dostosowano 8 łazienek na potrzeby osób z niepełnosprawnością. 
19. Wykonano instalacje alarmowe we wszystkich toaletach dla osób z niepełnosprawnością. 20. W łazience na IV piętrze zainstalowano nasadkę toaletową z podłokietnikami umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystanie z WC. 
21. Wykonano dodatkowe poręcze na klatkach schodowych oraz trzy poręcze na zewnątrz budynku zgodnie z przepisami pożarowymi. 
22. Dokupiono fotele do ewakuacji osób z niepełnosprawnością oraz zemdlonych (w sumie mamy 25 foteli). 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących 

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą: 
• skorzystać z usługi Tłumacz Migam, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy urzędu 8:00 - 16:00, 
• napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 
• wysłać e-mail na adres: kancelaria@mfipr.gov.pl
• skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 222 500 130,
• skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8:15-16:15.
• wysłać wiadomość SMS/MMS na numer telefonu 538 817 837; W kontakcie z naszym urzędem osoba słabo słysząca może także skorzystać z systemu pętli indukcyjnej w recepcji głównej i w sali konferencyjnej im. Grażyny Gęsickiej,
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.